Internätet

Personlig utveckling

Personlig utveckling

Att jobba med sig själv och sin personliga utveckling har utkristalliserats till en egen trend inom terapi och medvetenhet. Vad begreppet konstituerar är ytterst svårdefinierat varvid hela gebitet kan uppfattas som diffust och tämligen abstrakt. Denna video går igenom några definitioner och inriktningar i syfte att bringa klarhet avseende inriktningens karaktär.

Youtube har en hel del olika filmer som går igenom diverse aspekter av denna strävan. Som alltid är källgranskning värd att påbjuda då även mindre verifierade metoder kan visas.